5 Aralık 2011 Pazartesi

Elektrik Faturasındaki Kayıp-Kaçak Bedeli Nasıl Geri Alınır? Dilekçe Örnekleri, Başvuru Yolları....

Kamuoyu, elektrik faturalarındaki “sayaç okuma bedeli, TRT payı” gibi bazı kalemleri yoğun şekilde tartışıyor. Özellikle EPDK kararı gereğince, 2011/Ocak tarihinden bu yana, abonelerden alınan Kayıp Kaçak Bedeli (K/K Bedeli), kamuoyu vicdanında rahatsızlıklara yol açtı.

Elektriği kaçak olarak kullananların yol açtığı zarar ile elektrik hizmetinin sunulması esnasında oluşan kaybın telâfisini sağlamak amacıyla yüzde onbeş tutarındaki bir bedel, Kayıp-Kaçak Bedeli (K/K Bedeli) olarak faturalara eklenmekte ve tüketicilerden tahsil edilmektedir.

Kamuoyunun haklı olarak tepki gösterdiği bu uygulama nedeniyle Kahramanmaraş ve Zonguldak/Devrek Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine başvuran iki tüketicinin talebi kabul edilerek, kendilerinden alınan Kayıp-Kaçak Bedeli (K/K Bedeli) nin iadesine karar verildi.

Kararlar üzerine, bu haksız uygulamayı sona erdirmek ve ödenen paraların iadesi için çok sayıda tüketicinin yasal yollara başvurmayı istedikleri gözlemlenmiştir. Ancak bize ulaşan başvurularda, verilen bu iki kararın herkes için emsal olup olmayacağı, yasal yolların nasıl kullanılacağı ve benzeri konularda soruların oluşması nedeniyle herkes için kullanılabilir bir rehber metin hazırlamaya çalıştık.

1-Kahramanmaraş ve Zonguldak/Devrek Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri tarafından verilen kararlar kesin midir?

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından 1.031,00 TL. ya kadarki uyuşmazlıklar için verilen kararlar mahkeme kararları niteliğindedir. Ancak ilgili firmanın kararın kendisine tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Tüketici Mahkemesi’ne dava yoluyla itiraz hakkı bulunmaktadır.

Basına yansıdığı kadarıyla ve yaptığımız araştırmalara göre, her iki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından verilen kararlar, halen ilgili elektrik dağıtım firmasına tebliğ aşamasında olup, ilgili firmaların yasal süre içinde dava açarak, itirazda bulunmaları beklenmektedir.

Bu nedenle her iki karar da, halen kesinleşmemiş bulunmaktadır.

2-Kahramanmaraş ve Zonguldak/Devrek Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri tarafından verilen kararlar herkes için emsal oluşturmakta mıdır?

Hukukumuzda bir kişi hakkında verilen kararın emsal gösterilerek, yargı yolu kullanılmadan başkaları için de uygulanması mümkün değildir. Verilen karar sadece o kararın verildiği dosyanın tarafları için geçerlidir.

Dolayısıyla basına yansıyan kimi görüşlerde yanıltıcı şekilde belirtildiği gibi, verilen her iki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararı, bütün tüketiciler için emsal oluşturmamaktadır.

Bu nedenle Kayıp-Kaçak Bedeli (K/K Bedeli) nin iadesi için her abonenin, ayrı ayrı aşağıda belirtilen yasal yolları kullanarak, başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Şu ana dek verilen iki karar, yasaların öngördüğü başvuruda bulunmayan tüketici için geçerli olmayacak, başvuruda bulunmayan tüketici ödemiş olduğu Kayıp-Kaçak Bedeli (K/K Bedeli) ni geri alamayacağı gibi, takip eden dönemler için de, bu bedeli ödemeye devam edecektir.

3-Yapacağım başvuru sonucunda haksız bulunursam, herhangi bir maddi kaybım söz konusu olacak mıdır?

Yukarıda belirttiğimiz gibi, verilen bir karar sadece kararın verildiği davanın tarafları için bağlayıcı olduğundan, yapılacak her başvuru için, mutlaka tüketici lehine karar verilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle tüketicilerin bu başvuruyu yaparken, haksız çıkmaları halinde olası kayıplarının ne olacağını bilerek karar vermeleri gerekmektedir.
 
Buna göre;

1. Olasılık
Kayıp-Kaçak Bedeli (K/K Bedeli) nin iadesi için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine yapılan başvuru reddedilirse:

Tüketici Sorunları Hakem Heyetine yapılan başvuru aleyhimize sonuçlanır ve Kayıp-Kaçak Bedeli (K/K Bedeli) nin iadesine ilişkin talebimiz reddedilirse, herhangi bir maddi kaybımız söz konusu değildir. Tüketici Sorunları Hakem Heyetine yapılan başvurular ücretsiz olup, tüketici aleyhine karar verilmesi halinde ayrıca yargılama gideri, avukatlık ücreti ve benzeri ödemeler söz konusu değildir.

2. Olasılık
Kayıp-Kaçak Bedeli (K/K Bedeli) nin iadesi için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine yapılan başvuru kabul edilirse:

Tüketici Sorunları Hakem Heyetine yapılan başvuru lehimize sonuçlanır ve Kayıp-Kaçak Bedeli (K/K Bedeli) nin tarafımıza ödenmesine karar verilirse, verilen karar elektrik dağıtım firmasına tebliğ edilir. İlgili firma, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Mahkemesi’ne dava açarak, itirazda bulunabilir.

Firmanın bu itirazı yapması halinde burada da iki olasılık söz konusudur:
a)Tüketici Mahkemesi, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararını onaylar. Bu durumda verilen karar kesin nitelik kazanır. Tüketici paranın iadesi için icra takibi yapabilir. Tüketici için yargılama gideri, avukatlık ücreti, gideri söz konusu olmaz.

b)Tüketici Mahkemesi, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararını bozar. Bu durumda, yani mahkemenin elektrik dağıtım firması lehine karar vermesi halinde, tüketici yargılama gideri ve ayrıca 550,00 TL. tutarında avukatlık ücreti ödemeye mahkum olur.

4-Kayıp-Kaçak Bedeli (K/K Bedeli) nin iadesi için hangi yolları izlemeliyim, hangi dilekçeleri kullanmalıyım?

Yukarıda belirttiğimiz kötü olasılıkları da dikkate alarak yapılacak değerlendirme sonucunda, her şeye rağmen Kayıp-Kaçak Bedeli (K/K Bedeli) nin iadesi için başvuruda bulunmak isteyen tüketiciler, aşağıdaki adımları izleyebilirler:

1. Adım:
Öncelikle 2011/Ocak tarihinden itibaren satın alınan elektrik hizmetine ilişkin faturalarda yer alan Kayıp-Kaçak Bedeli (K/K Bedeli) ni tespit etmek gereklidir.

Fatura metninin, “K/K Bedeli” sütununun altında, “Tutar” olarak belirtilen miktarları toplayarak, iadesi talep edilecek miktarı tespit etmeliyiz.

Geçmiş dönem faturalarını bulamıyorsak ve dolayısıyla 2011/Ocak tarihinden bu yana ödediğimiz Kayıp-Kaçak Bedeli (K/K Bedeli) miktarını tespit edemiyorsak, firmaya dilekçe ile başvuru yaparak, geçmiş dönemlere ait faturaların birer suretini talep etmeliyiz.

2. Adım:
Talep edilecek Kayıp-Kaçak Bedeli (K/K Bedeli) nin tespitinden sonra, hem bu miktarın iadesi ve hem de takip eden aylarda Kayıp-Kaçak Bedeli (K/K Bedeli) nin tahsil edilmemesi için elektrik dağıtım firmasına dilekçe ile bildirimde bulunmalıyız.

Gerek birinci adımda geçmiş dönem faturaların talep edilmesi ve gerekse ikinci adımda ilgili firmaya yapılacak bildirimlerin kanıtlanabilmesi için firmaya yazılan dilekçelerin
-iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi veya
-ilgili firmanın ofislerine elden götürülerek verilmesi ve verilen dilekçenin bir suretinin de, üzerinde alındı tarihi ve yetkili kişinin imzasını taşıyacak şekilde tarafımıza verilmesi gereklidir.

3. Adım:
Elektrik hizmetini aldığımız firmaya yapılan yazılı bildirime rağmen, bildirimimizin firmaya tebliğinden itibaren on gün içinde talep ettiğimiz tutar tarafımıza ödenmez veya firma tarafından talebimizin reddedildiği yazılı olarak bize bildirildiği takdirde, oturduğumuz ilçenin Kaymakamlıklarında bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine dilekçe ile başvuru yapmalıyız.

Başvuru dilekçesi, üç nüsha ve ekleriyle birlikte hazırlanacak, iki nüsha ve ekleri Tüketici Sorunları Hakem Heyetine verilecek, tüketicide kalacak üçüncü nüshaya başvuru tarihi yazılarak, yetkili görevli tarafından imza konulacaktır.

Tüketici Sorunları Hakem Heyetine yapılacak başvurular tamamen ücretsizdir. Herhangi bir harç, masraf ve benzeri gider tüketiciden talep edilemez.

Bundan Sonra Ne Olacak?
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, başvuru üzerine ilgili firmadan savunması ve delillerini göndermesi için bildirimde bulunacak, sonrasında tarafların da hazır bulunabileceği duruşmada veya dosya üzerinde karar verecektir.

Yasa gereği Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içinde karar vermek zorundadır.

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti gerekli bilgi ve belgeleri topladıktan sonra, başvuru üzerine iki şekilde karar verebilir:

a)Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tüketicinin aleyhine karar vererek, Kayıp-Kaçak Bedeli (K/K Bedeli) nin iadesi talebini reddedebilir.

Bu durumda tüketici tarafından, kararın tüketiciye tebliğinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine dava açılarak, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararına itiraz edilebilir. Tüketici Mahkemesi tüketicinin itirazını yerinde bularak, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararını bozarsa, tüketici talep ettiği miktarı almaya hak kazanır.

Ancak Tüketici Mahkemesi tüketicinin itirazını reddederek, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararını onaylarsa, tüketici talep ettiği miktarı alamayacağı gibi yargılama giderleri ve 550,00 TL. tutarındaki avukatlık ücreti ödemeye mahkum edilebilir.

b)Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tüketicinin lehine karar vererek, Kayıp-Kaçak Bedeli (K/K Bedeli) nin iadesi talebini kabul edebilir.

Bu durumda firma tarafından, kararın ilgili firmaya tebliğinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine dava açılarak, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararına itiraz edilebilir. Tüketici Mahkemesi firmanın itirazını yerinde bularak, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararını bozarsa, tüketici talep ettiği miktarı alamayacağı gibi yargılama giderleri ve 550,00 TL. tutarındaki avukatlık ücreti ödemeye mahkum edilebilir.

Ancak Tüketici Mahkemesi firmanın itirazını reddederek, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararını onaylarsa, tüketici talep ettiği miktarı almaya kesin olarak hak kazanır.

Sonuç olarak;
Elektrik faturalarına eklenen Kayıp-Kaçak Bedeli (K/K Bedeli) ile ilgili kamuoyunun sorduğu sorulara büyük ölçüde yanıt vermeye çalıştık. Yukarıda belirtildiği gibi, şu ana dek henüz kesinleşmemiş iki adet karar bulunmaktadır. Öte yandan yargı organları tarafından yapılacak farklı değerlendirme nedeniyle bazı başvuruların tüketici aleyhine sonuçlanması ve bu nedenle tüketicinin ayrıca yargı gideri ve avukatlık ücreti ödemesi de olasıdır.

Bu nedenle şimdilik kaydıyla bu konuda yapılmış yargı başvurularının sonuçları beklenmeli ve ortaya çıkacak sonuca göre davranılmalıdır.

Ancak bu aşamada gerek Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na yazılı olarak başvuruda bulunularak, bu ödeme nedeniyle oluşan rahatsızlığı iletilmesinde ve yukarıda ikinci adım bölümünde belirtilen başvurunun yapılarak gelişmelerin beklenmesinde yarar bulunmaktadır.

mehmetbülentdeniz
Tüketici Hakları Uzmanı
Tüketiciler Birliği Kurucu Başkanı

Not: Kullanılacak dilekçe örnekleri ilgili yerlerde, cümle içinde link olarak verilmiştir. Ayrıca toplu olarak dilekçe linkleri de aşağıdadır:

1-Geçmiş dönem fatura suretlerinin firmadan talep edilmesine ilişkin dilekçe için tıklayınız.
2-Ödenen Kayıp-Kaçak Bedeli (K/K bedeli) nin iadesi ve takip eden aylarda bu bedelin alınmamasına ilişkin firmaya gönderilecek dilekçe için tıklayınız.
3-Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru dilekçesi için tıklayınız.

33 yorum:

Adsız dedi ki...

'insanların en faydalısı insanlara faydalı olanlardır' çok teşekkür ederim. Abdurrahman Güzey

Adsız dedi ki...

Milyonlarca kişi işini gücünü bırakıp bunlamı uğraşacak.
Kanun Hükmünde bir Kararname ile
bu iş düzelmezmi?

Adsız dedi ki...

Yıllardır yaptığınız çalışmalarla tüketicilere yapılan haksızlıkları engellediniz. Allah sizden razı olsun. Dilaver Koç

Adsız dedi ki...

verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. açıkçası bu kadar derli toplu bilgiye hiçbir sitede ulaşamadım. sonunda avukatlık ücreti ödemek söz konusu olsa da başvurda bulunacağım. hasan hüseyin menteşe

Adsız dedi ki...

Bu mevzu, bu kadar basit bir mevzu değildir. Son derece uzmanlık isteyen bir konudur. Tüketici hakem heyetleri eksik değerlendirme sonucunda yanlış karara varmıştır. Bir noktadan geri dönecektir diye umut ediyorum.

Adsız dedi ki...

Sayın Mehmet Bülent Deniz, tüketiciler için gösterdiğiniz çalışma ve emekler için sizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. iyi ki varsınız. Aylin Arıcı

Adsız dedi ki...

tüketici derneklerinin basındaki haberlerine bakınca başvuran herkesin parasını iade alacağı gibi bir izlenim doğuyor. meğer bu garanti olmadığı gibi işin ucunda avuka parası ödemek de var. uyarılarınız için çok teşekkürler süleyman/izmir

Selahattin Çakır dedi ki...

Öncelikle okuyanlara saygılar...
Elektrik kayıp-kaçaklarıyla ilgili internet sitelerindeki haberleri eksik, kısıtlı buluyorum. Hep müjde, hep müjde! Tamam, anladık. Müjdeyi aldık, teşekkür ederiz... Müjdenin yanında, Hakem Heyetleri'nin aldığı cesaret verici, hakkaniyete uygun kararların tarih ve sayısı nerede? En önemlisi kararların metinleri nerede? Vatandaşlara alınan kararların tarih, sayı ve kararın metni gereklidir. Vatandaş kızgın, tepesinden gök dumanlar çıkıyor. Hakkını aramak için hareket etmeye hazırlar. Elinde kanıt olsun ki hakkını ararken eli güçlü olsun. Esas gerekli olan unsurlar benden, tüm yurttaşlardan adeta gizleniyor. İnternet siteleri sanki Elektrik Dağıtım Şirketlerinden çekiniyorlar. Hele lehlerine karar verilen yürekli kişiler,yaşadıkları sevinci, angarya ödemelerle aptal yerine konulan milyonlarla neden paylaş mıyorlar? Oysa sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. Bizlerden haksız ve ayıplı para alarak haksız kazanç elde edenler, verilecek tepkiden çekiniyorlar. Yayınlayın şu Hakem Heyeti Kararlarını. Yüreklendirin şu milyonlarca suskun kalan insanları. Dileğimin yerine getirileceği umudunu taşıyorum. Bu beklenti ile tüm okuyanları saygıyla selamlıyorum...

Adsız dedi ki...

mahkeme bu olaya karar veremiyor mu
on tane iş
ona dilekçe buna dilekçe yok mahkemeden karar çıkmazsa 550 tl öde herşey ortada başkasının kullandığı kaçak elektriği neden faturasını düzgün ödeyen kişi bunu ödesin o kadar dilekçeyle uğraşsın kesin karar olacaksa uğraşsın birde olamama ihtimali olup 550 tl ödemekte var yani işin kısacası ya ödersiniz ya uğraşırsınız ya da sizde kaçak kullanın diyorlar.

Adsız dedi ki...

elektrik firmaları hakem heyetlerine gönderdiği savunma yazısında kk bedelinin 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereği EPDK tarafından alındığını, kurul kararlarına karşı Danıştay'a dava açılabileceği, bu nedenle hakem heyetlerinin bu konuda karar almasının hakuka aykırı olduğunu belirtmektedir. buna karşın bir çok hakem heyeti tüketicinin talebinin reddine karar vermektedir. bu konuda görüşlerinizi bizimle paylaşırmısınız

Adsız dedi ki...

Kamu çalışanları......
Tüketici hakları hakem heyeti sanki Tüketici haklarını değilde,karşı tarafın haklarını koruyor gibi bir çok örneklerle doludur.Birileri haybeye geçinirken faturasını düzenli ödeyen vatandaştan hırsızlık yapanların harcadıkları elektirik ücretlerinide tahsil ediyorlar.Buna itiraz eden vatandaşlara bazı Tüketici hakları hakem kurulu red kararı veriyor bu AYIP ta onlara yeter.Sanki kendiler o faturayı ödemiyor. Yada iş birliği içersindeler. Vatandaş suçlu yerine konup mahkeme yolu gösteriliyor. Asıl mahkeme yolu milleti soyanlara gösterilmesi lazım. Kısacası Tüketici hakları hakem kuruluna itiraz ettik özetle "26276 sayılı resmi gazetede EPDK nın 24.08.2006 tarih ve 875 sayılı yazılarında EPDK 'nın yetkli olması nedeniyle tüketici talebinin tüketici mahkemelerinde çözülmesi gerektiğinde bahsediliyor" ve talebimizin reddine karar veriliyor.Hangi haksız kazancın yetkisi haksızlık yapanlara ANAYASA kanunlarında yer veriyor. Bunu anlayamadık anlayan varsa lütfen açıklasın bizde bilgi sahibi olalım. Sevgi ve saygılarımızla.....

Adsız dedi ki...

İnsanları endişelendirmekten başka bir amaç taşımayan bir yazı olmuş kusura bakmayında maşa görevi mi görüyorsunuz yok eğer başvuru yaparsanız kesin karar çıkmayabilir, haksız duruma düşebilirsiniz maddi kayba uğrayabilirsiniz kaş yaparken göz çıkartabilirsiniz amaç ne faturalardaki durum belli devlet bize bahmiyy diyenlerin bile faturasını biz ödüyoruz k/k bedeli ortada ve birsürü saçmasapan eklenti var sayaç okuma falan filan ne diye insanları endişelendirip kararlılıklarını kırıyorsunuz ayıp.

Adsız dedi ki...

Öncelikle böyle bir hizmet vererek bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim.Bir şey ifade etmek istiyorum; kaçak elektrikle ilgili yaptığınız açıklamada hakem heyetinin kararına veya tüketicinin zararına bir karar verildiğinde 550 tl. avukatlık vb. masrafları ödeyeceğimizi belirtmişsiniz.Vatandaş zaten madur, her şeyde olduğu gibi her şey zaten vatandaşa yükleniyor, bence bu şekildeki 550 tl. masraf bedeli haksızlık. Birde anlamadığım bir yerde karar veriliyor ama hikaye hiç bir şey değişmiyor.

Adsız dedi ki...

Kayıp-kaçak bedelini bizden kesmeye başladıklarında dilekçe mi vermiştik? Niye paramızı geri almamız için dilekçe yazmalıyız?

Halkı uğraştırıyorlar bu tür şeylerle.

Adsız dedi ki...

benden haksız kazanç elde eden tüzel ya da gerçek kişi nasıl olurda mahkemeyi kazanabilir. neyse bu yazıda benim gördüğüm bir anlaşma var gibi... yapılması gerekenlerden caydırıcılık sözkonusu...

Adsız dedi ki...

yazınızı ve değerli yorumları okudum hepsi çok güzel ancak bu memletin idarecilerini görevi nedir.Vatandaşın seçip binbir umutla ülkenin yönetimini teslim ettiği vekilleri ülkemizin vatandaşlarının cebindeki paraları böyle haksızca sorumsuzca elektrik,GSM internet ve bankalara gasp ettirmek zorudamıdır.elektirik faturasında 6 kalem fiyat,internet fatursında sınır aşımı hikayesi,kredi kartında yıllık aidat,cep telefonlarında bitmek tükenmek bilmeyen avantaj mesajları vb.gibi dahaniceleri sorunlar bu sorunları çözmeyen çözmek istemeyen veya çözemeyen yöneticiler acaba bunc insanın hakkından nasıl kurtulacaklar.işsizler emekliler düşük ücretlerle çalışanlar bunların hakları ne olacak sosyal devlet vatandaşını böylemi korumalıdır.vicdanlar rahatmıdır.

Adsız dedi ki...

verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. ancak ülkemizde herkes ev sahibi gibi davranıyor. kiracıları düşünen varmı dersiniz. ev sahibinin üzerine olan aboneliklerde ne yapacağız... ayrıca bu ülkede önce devlet vatandaşını korumayı başarsa bu kadar sorunla boğuşmak zorunda kalmayız.. benim anladığım devlet vatandaş için değil vatandaş devlet için var. bir atasözünde denildiği gibi eşek olursan semer vuran çok olur...

Adsız dedi ki...

benim ilçemdeki tüketici hakem heyetine gittiğimde, yetkisinin kaldırıldığını,bu konu ile ilgilenmediklerini söyledi.bu ne demek? bilgilendirmeleriniz için teşekkürler...
not:biz bu dilekçeleri tek tek değilde (birlikten kuvvet doğar demişler)topluca avukat filan tutarak mahkamelere başvursak, nasıl olur? yasal presedürü nedir?
izmir...

Adsız dedi ki...

Merhaba en mersinde ikamet eden bir tüketici olarak dava açtım ve haklı bulundum ama tedaş itiraz etti ve şimdi 23 temmuz 2012 de davamız var akalım tüketici hakları mahkemesi gerçekten tüketicinin yanında mı değil mi göreceğiz?

Adsız dedi ki...

Ben de sizinle aynı konumdayım, 23 temmuzdaki davanızın sonucunu yazarsanız sevinirim.Benim davam daha sonraki tarihlerde olacak sanırım.

SNÖ dedi ki...

Bir arkadaş, milyonlarca insanın bununla uğraşmasındansa bir kanun hükmünde kararname ile bu sorun çözülemez mi, demiş! Elbette çözülebilir; fakat bunun için halkını düşünen bir devlet yapılanması ve emeğiyle geçinenleri savunan gözeten bir hükümet gereklidir.

Bu anlamda, hükümet ve devlet, emekçi halkın yanında değil ki bunu yapsın! Zaten bu işler, bilinçli olarak, işçi ve emekçilerden sermaye sınıfına ve harcamalarını neredeyse tamamen sermayedarlar için yapan sermaye devletine kaynak transferi sağlamak için yapılıyor. Bu nedenle zorda kalmadan ve/veya halkı kafalamaya ihtiyaç duymadığı müddetçe bu konuda adım atmayacaktır.

Adsız dedi ki...

DAS heyet başkanlığına tüketicinin haklarını koruduğu için çok tşk allah razı olsun ilgili makam ve bakanlıklardan..

Adsız dedi ki...

Aynen bizde iki yıl önce dilekçe verdik ama bu gün saolsun mahkeme davayı aleyhimize çevirerek malesef 525,00 lirayı bize ödettirecekler.
adamlar kaçak elektrik kullanıyor hiç bir sorun olmuyor ama biz normal hakkımızı arayalım derken birde üstüne mahkeme masraflarını ödettiriyorlar oda yetmiyor üstüne birde haksız oluyoruz. helal olsun ne diyelim acaba nasıl bir kul hakkı olacak onu merak ediyorum. :) )))

Adsız dedi ki...

kayıp kaçak bedeli iadesi dilekçesinde belirtilen Parasal Değer Tutarı için 2011/Ocak ayından itibaren tarafımdan alınan toplam kayıp kaçak bedeli miktarını nasıl öğrenebilirim ?

Adsız dedi ki...

İlgili dağıtım şirketine yazılı olarak başvuru yaparak,belirttiğiniz tarihten itibaren ne kadar kayı-kaçak bedeli ödediğinizin bildirilmesini isteyiniz.

Adsız dedi ki...

Ben anlamış değilim açıkçası bu haksız yere yıllarda bizden alınan haksız kazançları. Biz niye bukadar ugrasip geri almaya çalışalım.yasa yokmu devletin başına getirdiğimiz idareciler ne işe yarar bilmiyorum. Bu yüksek fatura Ödemeleri vatandaşı yeterince zorluyor zaten.bizlerdemi yasal olmayan yolları kullanalım vatandaş olarak. Kaçak mı kullanalım yani.

kemal Tıraş dedi ki...

Merhava dagitim sirketine dilekce yazacam ama abone no isteniyor bilmiyorum il degisikligi yaptim hatirlamiyorum ne yapmaliyim

kemal Tıraş dedi ki...

Merhaba dagitim sirketine dilekce yazacam ama il degisikligi yaptim abone no hatirlamiyorum ne yapmaliyim

kemal Tıraş dedi ki...

Bide bu 2011 den basliyo yoksa geriye donuk 10 yildan itibarenmi

Adsız dedi ki...

Ben de tam bunu merak ediyorum. hem geriye dönük 10 yıl deniyor hem de heryerde 2011 ocaktan itibaren dilekçe örnekleri bu fark niye?

Adsız dedi ki...

Sn. Deniz, kiracı olduğum için çeşitli abone numaraları ile 4 farklı evde oturdum. ikisinin abone numarasıni bilmiyorum. tc kimlik no verip bunları da istemek mümkün mü? böyle bir durumda dilekçe nasıl yazılmalı... verdiğiniz bilgilere şimdiden teşekkür ederim

Adsız dedi ki...

merhaba ben manisadan yazıyorum ben başvuruda bulundum sadece 1 yıl olarak geriye ödeniyormuş ankara ya ait bir mail adresi tarafıma verildi buraya başvuru yapmam söylendi yardımcı olurmusunuz tşk.

Addison Conroy dedi ki...

Elektrik faturası ÖDEME sürekli değişen moda almak konunun derinliğini göstermektedir . Bugün homosapians için vazgeçilmez , modern düşünce üzerindeki etkisini abartma imkansızdır . Kaçınılmaz duygular kolayca yol arasında , kendi rezil tarihin tarafından tuzağa derin çalıştırın . Biz elektrik faturası ÖDEME bir yolculuk başlar gibi şapka üzerine tutun .